Lili Ivanova

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „ЛИ 1“ ЕООД

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящите общи условия (ОУ) се прилагат по отношение на осъществяваната от „ЛИ 1“ ЕООД (наричанo за краткост по-долу „ОРГАНИЗАТОР“/“ЛИ 1“/търговец) дейност в областта на музикално-сценичните изкуства като уреждат реда, начина и условията за покупката и ползването на билети за концертите или събитията, организирани от ОРГАНИЗАТОРА или в сътрудничество с трети лица (наричани за краткост по-долу „спектакъл“/ „спектакли“), правилата за поведение на зрителите по време на спектаклите, ползването на сайта www.lili.bg и неговите услуги, електронния магазин на сайта, както и други общи разпоредби.

2. Настоящите ОУ влизат в сила от момента на публикуването им на сайта на ОРГАНИЗАТОРА www.lili.bg. Със закупуването на билет за спектакъл, организиран от ОРГАНИЗАТОРА, притежателят му се съгласява с настоящите ОУ и се задължава да ги спазва.

3. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото по свое усмотрение и по всяко време да променя ОУ като съответната промяна влиза в сила от публикуването на изменените такива на сайта на ОРГАНИЗАТОРА.

4. Преди да резервират или закупят билет за спектакъл, лицата следва сами да проверят актуалната версия и да се запознаят с настоящите ОУ.

ІІ. БИЛЕТИ

5. Билет за спектакъл от програмата на ОРГАНИЗАТОРА може да се закупи от упълномощени от ОРГАНИЗАТОРА разпространителски мрежи (като Eventim, EasyPay и др.) или други оторизирани дистрибутори.

6. Билетът съдържа следната информация – име на спектакъла, дата и начален час на спектакъла, цена на билета, избраните от зрителя ред и място.

7. След като на каса на някой от субектите по чл. 5 зрителят направи своя избор за спектакъл, брой и вид билети и места, касиерите му предоставят възможност да провери дали тези обстоятелства са правилно отразени, като обърнат към него екрана, който съдържа данни за заявката за билет/и. В случай че зрителят има възражения относно правилното отразяване на тези данни, следва да ги направи пред касиера незабавно. Плащанията се осъществяват в брой и/или чрез ПОС терминал за приемане на директни плащания с дебитни и/или кредитни карти.

8. В случай че зрителят закупи билети извън касите по предходния член, следва сам да провери внимателно данните за избора на спектакъл – наименование, цена, дата, час, място, ред.

9. Покупката на билет, независимо от начините на закупуване, осигурява на притежателя му правото да бъде зрител на спектакъл от програмата на ОРГАНИЗАТОРА, за който се отнася билетът, като със закупуването му притежателят му се съгласява с настоящите ОУ и се задължава да ги спазва.

10. (1) Билетът важи единствено за заглавието и датата, изписани на него.

(2) Билетът се представя за проверка преди спектакъла в оригинал (ведно с касов бон, когато е закупен от билетна каса) и с ненарушени цялост и външен вид.

11. След извършване на покупката притежател на билет няма право да върне билет, както и да претендира възстановяване на платената за същия сума освен в изрично предвидените в настоящите ОУ случаи.

12. При закупуване на билет от каса на субектите по чл. 5, лицето може да остави данни за контакт с него. Чрез посочените контакти лицето ще бъде своевременно уведомено в случай на промяна на спектакъл от програмата на ОРГАНИЗАТОРА. В случай че лицето не предостави контакт за обратна връзка, последното няма да може да бъде информирано за настъпила промяна. Настоящият член не отменя задължението на притежателя на билет да следи своевременно за информация относно промяна или отмяна на спектаклите, за които е закупил билет, която е публично достъпна на официалния сайт на ОРГАНИЗТОРА.

13. Притежателят на билет е длъжен да го пази от момента на закупуването му до края на спектакъла, за който същият се отнася, и напускането на залата или другите места, където се осъществяват спектаклите на ОРГАНИЗАТОРЪТ.

14. За загубен, откраднат, повреден или забравен билет ОРГАНИЗАТОРЪТ и/или субектите по чл. 5 не издават дубликати и не възстановяват пари.

15. Спектаклите се провеждат на посоченото на билета място, освен ако изрично не е обявено в рекламните материали и/или с изрично съобщение на сайта на ОРГАНИЗАТОРА друго място на провеждане.

16. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да прави промени в съставите и програмата на спектаклите без предварително уведомяване на зрителите.

17. Зрителите следва да пристигнат на мястото на провеждане на спектакъла най-късно до 30 минути преди указания на билета начален час на спектакъла, да заемат мястото си в залата или местата, където се поставят спектаклите на ОРГАНИЗАТОРА, не по-късно от 15 минути преди началото, както и навреме преди започване на спектакъла след антракта, ако има такъв.

18. Персоналът на ОРГАНИЗАТОРА, ангажиран с пропуска и настаняването на зрителите, има право да откаже достъп до залата или другите места, където се поставят спектаклите на ОРГАНИЗАТОРА, на лице без билет за съответния спектакъл, както и на лице, което представя повреден, скъсан, нечетлив или манипулиран по какъвто и да е начин билет.

19. Закъснелите зрители след указания в чл. 17 времеви диапазон или след часа за начало на спектакъла по преценка на уредниците, както и зрителите, които желаят да се върнат, след като са излeзли по време на спектакъла по каквото и да е причина, се настаняват на свободни места на най-отдалечените от сцената редове, ако на тях има свободни места или на други свободни места при условия, че не се пречи на спектакъла или зрителите, които вече са заели своите. За спектакли на открита сцена закъснелите зрители се допускат до местата си след първия антракт, ако има такъв. При напускане на залата или местата, където се поставят спектаклите, по време на спектакъл, връщането обратно става само срещу показване на билета. В случай че зрител напусне залата или местата, където се поставят спектаклите, преди края на спектакъла, за който има закупен билет, и не се върне, ОРГАНИЗАТОРЪТ не дължи възстановяване изцяло/частично на цената на билета или каквото и да е обезщетение.

20. (1) Връщане на билет или замяната му за друг спектакъл не се допуска, освен в случаите при които той не се е състоял, бил е отменен или прекъснат по време на изпълнението му по причини, за които ОРГАНИЗАТОРЪТ отговаря. За такива причини не се считат непредвидими или непредотвратими обстоятелства като непреодолима сила, случайно деяние, обявяване на война, извънредно или сходно като последици положение, държавен преврат, природни бедствия, аварии, епидемии, влошаване на метеорологични условия при спектакли на открито, включително преместването им поради това на друга дата и/или място, заболяване на артисти, технически неизправности като прекъсване на електроснабдяване или топлоснабдяване и други обстоятелства от извънреден характер.

(2) При настъпване на обстоятелства от извънреден характер като посочените в ал. 1, ОРГАНИЗТОРЪТ обявява на сайта си условията и сроковете за компенсация като възстановяване на суми, презаверяване на билети или издаване на ваучери за стойността на билетите, срок на валидност и друи. С обявяване на информацията по предходното изречение в сайта на ОРГАНИЗАТОРА се счита, че същата е сведена до знанието на притежателите на билети за отменени спектакли, които следва да следят самостоятелно за нейната актуалност.

21. (1) В случай че спектакълът не се е състоял, бил е отменен или прекъснат по вина на ОРГАНИЗАТОРА, притежателят на билет, има право да избира между:

1. възстановяване стойността на билета срещу връщането му (ведно с касовия бон) на билетната каса, от която е закупен или пред съответните физически обекти на субектите по чл. 5, ако е бил закупен по електронен път, с ненарушена цялост, в срок до 1 (един) месец от датата на несъстоялия се, отменения или прекъснат спектакъл, освен ако ОРГАНИЗАТОРЪТ в нарочно съобщение не е указал друго.

2. презаверяване на билета за същия или друг предстоящ спектакъл от програмата за текущия или следващ сезон на ОРГАНИЗАТОРА в срок до 1 (един) месец от датата на несъстоялия се, отменения или прекъснат спектакъл, като неизползваният билет в оригинал задължително се представя на билетната каса.

(2) Билетът се презаверява, само ако има налични свободни места за съответния спектакъл, като лицето няма право да претендира същото място, което е било закупено с билета, който се презаверява.

(3) В хипотезата на презаверяване на билет при условията на ал. 1, ако цената на билета за новоизбрания спектакъл е:

1. по-ниска от цената на билета на несъстоялия се, отменения или прекъснатия спектакъл, ОРГАНИЗАТОРЪТ не дължи връщане на разликата.

2. по-висока от цената на билета на несъстоялия се, отменения или прекъснатия спектакъл, лицето следва да заплати разликата между цените.

22. Притежател на билет не може да претендира възстановяване на каквито и да е разходи, направени във връзка с несъстоял се, отменен или прекъснат независимо поради какви причини спектакъл (като например транспортни разходи, нощувки, храна, напитки и др.).

23. Притежател на билет не може да претендира възстановяване стойността на билет, в случаите, когато обявен изпълнител от спектакъл не вземе участие, на основание на твърдения, че билетът е закупен именно заради участието на конкретния изпълнител.

24. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност, когато спектакъл не се е състоял, бил е отменен или прекъснат, в случай че е бил организиран изцяло от трети лица. В този случай притежателят на билет следва да се обърне към съответния организатор.

25. ОРГАНИЗАТОРЪТ определя цените на билетите за спектаклите от програмата си, за които цени всяко лице може да се информира на сайта ни www.lili.bg, от упълномощени от ОРГАНИЗАТОРA разпространителски мрежи и оторизираните дистрибутори. Всички цени на билетите са в български лева.

ІII. ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ

26. На местата, на които се провеждат спектаклите на ОРГАНИЗАТОРА, не се разрешават следните действия:

1. внасянето отвън на храни и/или напитки, включително консумирането им.

2. пушенето под каквато и да е форма и с каквито и да е средства (включително, но не само чрез лули, електронни цигари и др.).

3. внасянето и употребата на наркотични и/или упойващи вещества и всякакви други забранени за употреба и/или опасни за здравето и живота на посетителите вещества.

5. внасянето и употребата на оръжие, боеприпаси, взривни вещества, пиротехнически изделия и др. опасни средства;

6. ползване на мобилен телефон, говорене, вдигане на шум, тичане, катерене, скачане, блъскане и всякакви други невъзпитани, непристойни и/или неприемливи действия, които създават или могат да създадат неудобство, суматоха и др., както на останалите посетители/зрители, така и на артистите на сцената;

7. заснемането, записването и/или звукозаписването на спектакъла изцяло или на негови части, с каквито и да било технически средства, както и нарушаването на авторски и/или сродни права по какъвто и да е начин;

8. изхвърляне на отпадъци не в предназначените за това места.

9. достъп на лица във видимо нетрезво, превъзбудено или агресивно състояние, и на лица под влияние на наркотични и/или упойващи вещества.

10. достъп на лица с облекло, несъответстващо на престижа на ОРГАНИЗАТОРА;

11. оставянето без надзор на малки деца;

12. увреждане на лица и/или имуществото;

13. влизане в помещения, които са затворени за външни лица;

14. демонстрирането на символика, насочена към подбуждане на расова, етническа, национална, религиозна омраза, дискриминация и др.

16. всички други действия, посочени от ОРГАНИЗАТОРА в нарочно съобщение до публиката.

27. Продължителността на посещението на зрителите на местата, където се осъществяват спектаклите на ОРГАНИЗАТОРА, се определя от продължителността на спектакъла. Веднага след края на спектакъла всички зрители са длъжни да напуснат залата / арената на ОРГАНИЗАТОРА или съответното друго място, където се осъществява спектакъл на ОРГАНИЗАТОРА, дори да притежават билет за непосредствено следващ спектакъл в същата зала или съответното друго място.

28. Лицата, които не спазват посочените правила ще бъдат помолени незабавно да напуснат сградата или другите места, където се поставят спектаклите на ОРГАНИЗАТОРА, независимо дали са закупили билет и/или спектакълът е започнал. В случай че откажат да напуснат доброволно, тези лица ще бъдат отстранени принудително от охраната на ОРГАНИЗАТОРА и/или от уведомените полицейски служители. В този случай ОРГАНИЗАТОРЪТ не дължи нито възстановяване на цената на закупен билет, ако има такъв, нито каквото и да е друго обезщетение.

IV. ДОСТЪП НА ДЕЦА

29. При избор на спектакъл лицата следва да се съобразят с часа и законовите ограничения за придружаване на лица под 18 годишна възраст.

30. ОРГАНИЗАТОРЪТ не допуска до свои спектакли лица под 6-годишна възраст.

31. (1) В изпълнение на нормативните разпоредби на Закона за закрила на детето и подзаконовите актове по приложението му, ОРГАНИЗАТОРЪТ не допуска:

- деца, ненавършили 14 години след 20:00 часа, които не са придружени от родители, настойници, попечители или други лица, които полагат грижи за дете;

- деца, навършили 14 години, но ненавършили 18 години след 22:00 часа, които не са придружени от родители, настойници, попечители или други лица, които полагат грижи за дете.

(2) Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст.

(3) Родители, настойници, попечители или други лица, които полагат грижи за дете, както и пълнолетно дееспособно лице, което придружава дете в предходната точка, заплащат отделен билет за спектакъла от този на детето.

32. ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да откаже достъп на лица до спектакъл, които не отговарят на посочените по-горе условия/изисквания, като в този случай той не дължи нито възстановяване стойността на билета, нито каквото и да е друго обезщетение.

V. ДОСТЪП НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

33. С цел осигуряване на достъпност и благоприятни условия ОРГАНИЗАТОРЪТ се стреми да осигурява за всеки свой спектакъл възможно най-улеснен достъп на хора с увреждания, доколкото позволява мястото на провеждане на спектакъла.

34. Хората с увреждания и/или техните придружители могат да се обърнат за съдействие при нужда към салонния персонал, както и да получат предварително информация за условията от ОРГАНИЗАТОРА като изпратят електронно съобщение на info@lili.bg.

VІ. ДОСТЪП НА ЖИВОТНИ

35. (1) Животни по време на спектаклите на ОРГАНИЗАТОРА не се допускат с изключение на кучета-водачи, придружаващи хора с увреждания. Служителите имат право да изискат документ- паспорт, карта, сертификат или др., удостоверяващ статута на кучето като водач.

(2) Преди покупката на билет лицето уведомява ОРГАНИЗАТОРА, че ще бъде придружено от куче-водач с цел да бъде избрано най-подходящото място. Билет за куче-водач не се заплаща.

VII OХРАНА НА СЪБИТИЯ:

36. ОРГАНИЗАТОРЪТ осигурява самостоятелно или съвместно с трети лица охрана на спектаклите си. Охранителите носят служебна идентификационна карта със снимка, отличителен знак и униформено облекло, освен ако функциите по охрана не са възложени на трети лица и за тях се прилагат други разпоредби.

37. Правомощията на охраната на спектаклите включват:

- осигуряване спазването на установения от ОРГАНИЗАТОРА пропускателен режим за влизане и излизане от сградата и залите, вътрешния ред, и настоящите ОУ;

- извършване проверка на багажа, включително чрез ръчен металотърсач и метал-детекторна рамка, на моторни превозни средства и/или товара им, както и на съпроводителните им документи;

- извършване проверка за наличие на взривни вещества, оръжие и забранени от закона вещества чрез технически средства;

- извършване на други действия съгласно действащото законодателство.

38. Проверките по предходната точка се извършват по начин, който не уронва честта и достойнството на гражданите.

39. Лицата, които забележат необичайно поведение, оставен без надзор багаж, проблеми по време на спектакъл и др., следва да информират незабавно уредниците или охраната.

40. ОРГАНИЗАТОРЪТ се ангажира персоналът му да се отнася към всички с достойнство и уважение и очаква същото от посетителите. ОРГАНИЗАТОРЪТ възприема подход за нулева толерантност в отговор на всеки, който взаимодейства с неговия персонал или лица от публиката по агресивен и/или заплашителен начин и в противоречие с правилата за поведение от настоящите ОУ.

41. Зрителите следва да се запознаят с вътрешния правилник за реда в съответната сграда или място, където се осъществява спектакъл на ОРГАНИЗАТОРА и други приложими на тази територия вътрешни актове.

VІІ. РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА https://lili.bg

42 Сайтът www.lili.bg (сайт) е виртуален информационен ресурс, създаден съобразно нормативната уредба в Република България.

43.Сайтът на ОРГАНИЗАТОРA е общодостъпен.

44. Всички авторски и сродни на тях права върху публикуваните на сайта текстове, изображения, музика, аудио-визуални произведения и др., както и всички други обекти на интелектуална собственост, са собственост на ОРГАНИЗАТОРА и всяко тяхно записване, съхраняване, възпроизвеждане, разпространение без предварителното писмено разрешение на ОРГАНИЗАТОРА съставлява нарушение на Закона за авторското право и сродните му права и приложимите нормативни разпоредби в тази област, ЗМГО, ЗПРПМ, доколкото не съставлява престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.

45. Услугите и начинът на визуализация на сайта са динамични и могат да бъдат допълвани и променяни по всяко време с цел усъвършенстване и удобство или вследствие на изменение на приложимото законодателство за тяхното предоставяне.

46. Лицата следва да ползват услугите на сайта при спазване на настоящите ОУ, включително инструкциите за закупуване на онлайн билети, артикули от електронния магазин, евентуалните допълнителни указания/съобщения от ОРГАНИЗАТОРA, и законодателството на Република България.

47. ОРГАНИЗАТОРЪТ не отговаря за наличието на интернет свързаност и за качеството на връзката с интернет на своите потребители на сайта, нито за това дали сайтът e достъпен и функциониращ във всеки един момент.

48. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за проблеми при предоставяне на услугите, възникнали поради неподходящо или неизправно оборудване и софтуер на лицата, достъпващи сайта.

49. ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да прекрати достъпа до услуги за потребители, които използват услугите за търговски или рекламни цели, или за разработване и предоставяне на собствени услуги, освен ако това не е урегулирано в писмен договор с ОРГАНИЗАТОРА.

50. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за евентуално претърпени загуби, пропуснати ползи или други щети, причинени на потребител в резултат от ползване на услуги чрез сайта на ОРГАНИЗАТОРА от негова страна, или в резултат на невъзможност да се ползват услуги.

51. Забранено е разпространението на всякакви съобщения с нецензурни или обидни текстове и/или изображения на религиозна, верска или политическа основа, както и всяко друго непозволено от закона съдържание чрез сайта на ОРГАНИЗАТОРА, включително чрез използване на социални мрежи за коментари в сайта на ОРГАНИЗАТОРА.

52. На сайта може да има препратки към други интернет-сайтове, както и рекламни банери, карета и др. с търговска цел, социални мрежи и платформи.

53. Предоставянето на определени услуги от сайта може да бъде преустановено, за което потребителите на сайта ще бъдат уведомени чрез нарочно съобщение в сайта.

54. Всеки ползвателн на сайта има право да ползва сайта и поместената на него информация единствено по следния начин:

- да възприема визуално или звуково поместената на сайта информация;

-да препредава текстова информация в резюме като посочва, че източник е сайтът и поставя електронна препратка към пълната информация на сайта;

- да да поставя електронна препратка (хиперлинк) към сайта в други сайтове или платформи;

55. За използване на част от услугите може да е необходима регистрация.

56. Всеки ползвател, който възнамерява да ползва услуга с регистрация, трябва да създаде свой профил на регистриран ползвател, като попълни и потвърди верността на данните си в регистрационна форма в сайта.

57. Чрез създаване на профил ползвателят:

- създава и придобива право да ползва ограничен онланй ресурс, достъпен чрез потребителско име на регистриран ползвател и парола, с които се идентифицира;

- получава право да ползва услуги с регистрация съобразно настоящите Общи условия;

58. Регистрираният ползвател се задължава да не предоставя на трети лица достъп до своята парола за достъп до услугата с регистрация. Регистрираният ползвател се задължава незабавно да уведоми ЛИ 1 в случай, че трети лица имат достъп до използваната от него парола или има съмнения за подобни действия, както и да предприеме действия за преустановяване на такъв достъп. Всякакви действия, извършени от името на регистрирания ползвател, се считат за извършени от него;

59. С потвърждаване на регистрацията в сайта, регистрираният ползвател се съгласява да получава електрони съобщения, свързани с ползването на услугите, за които се изисква регистрация, както и за получаване на информация относно потребителския си профил.

VІІІ. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН:

60. Потребителите на сайта имат възможност да разглеждат и поръчват артикули от изградената платформа на електронния магазин чрез изпращане на заявка по електронен път, използвайки модула за поръчки и следвайки описаните в него стъпки;

61. Всички цени в електронния магазин са обявени в български лева и включват всички данъци и такси, с изключение на банкови такси за извършени транзакции и цена за доставка. Цената за доставка се калкулира на отделен ред в крайната сума за плащане при потвърждаване на поръчката в съответствие с тарифите на съответните доставчици, а банковите такси са за сметка на потребителя съобразно условията на неговата банка.

62. Електронния магазин предлага разнообразни артикули, чиито описание, характеристики и наличност се изобразяват при достъпване на линк или изображение към всеки от тях. Възможно е описанието да е непълно.

63. Всеки добавен в количката за покупки артикул може да бъде купен, ако е наличен. Добавянето на артикул в количката за покупки, без поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на избрания артикул;

64. На всеки етап от изпълнението на заявката до нейното потвърждаване потребителят може да внася корекции в поръчката си;

65. При потвърждаване на поръчка за покупка на артикул от електронния магазин, потребителят прави изявление до търговеца за сключване на договор за продажба на стока като изрично отбелязва, че е запознат с настоящите Общи условия и Политиката за поверителност и ги приема;

66. При потвърждаване на поръчката, на посочения от потребителя имейл се изпраща автоматично генерирано съобщение, съдържащо потвърждение на поръчката от търговеца, както и данни за самата нея, а именно: дата и час на поръчката, лични данни на потребителя, вид и количество поръчани стоки, метод на плащане, срок на доставка и др. След потвърждаване на поръчката промени в нея не могат да се извършват. Повече информация за стъпките при осъществяване на поръчка може да получите от тук.

67. При поръчка в електронния магазин, потребителят носи изцяло отговорност за коректността на предоставените от него данни за поръчката и дава съгласието си тези данни да бъдат предоставени на трети лица – подизпълнители на поръчката, сцел нейното изпълнение;

68. Плащанията на поръчките се извършват предварително непосредствено след потвърждаване на поръчката като условия за експедиране на стоките до потребителя. Плащанията се извършват чрез виртуално терминално устройство ПОС с доставчик Уникредит Булбанк за плащания с кредитни и дебитни карти, повече информация за който може да бъде получена на следния линк: https://www.unicreditbulbank.bg/bg/malak-biznes/bankirane/terminali/virtualen-pos-terminal/#doplnitelni-funkcionalnosti. Всички банкови такси за извършените транзакции са за сметка на потребителя и същите не са част от продажната цена на избрания артикул, като ЛИ 1 не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от потребителя или неговата банка, по повод на самата транзакция.

69. ЛИ 1 има право да анулира поръчката, за което уведомява потребителя своевременно, без да дължи каквото и да било обезщетение или възстановяван на разходи в някои от следните случаи:

- плащането на поръчката не е прието за валидно извършено, независимо по какви причини;

- предоставените от потребителя данни за поръчката като например име на получателя, телефонен номер или адрес за доставка са непълни или невалидни;

- при осъществяване на два неуспешни опита за доставка на поръчаните артикули;

70. Търговецът доставя поръчаните артикули сам или чрез използване на доставчици на куриерски услуги. Повече информация за условията за доставка може да получите тук;

71. Търговецът осигурява подходяща опаковка за поръчаните артикули, която да позволява тяхното безопасно транспортиране с ненарушена цялост до потребителя;

72. Собствеността върху поръчаните артикули преминава върху потребителя с получаването им, удостоверено с негов подпис върху съответния транспортен документ. При упражнено право на отказ по ред на т. 73, собствеността преминава обратно върху търговеца с приемането на отказа за валиден;

73. Потребителят има право на безплатен отказ от поръчката в срок от 14 дни от получаването на поръчаните артикули. За упражняване на това право потребителят следва да попълни форма за отказ от поръчка, която може да изтегли от тук, като изпрати формата по един от следните начини:

- чрез формата за контакт в сайта;

- на ел. поща info@lili.bg;

- чрез съобщение през потребителския си профил адресирано до търговеца, ако притежава такъв;

- с препоръчана поща или куриер на адрес: гр. София 1528, ЖК Дружба 2, ул. „Илия Бешков“ №12, Офис Еконт Дружба 2.

При изпращане формата по електронен път не е необходимо форумилярът да бъде подписван и сканиран от физическо копие.

74. При упражняване на правото на отказ по т. 73 потребителят следва да изпрати закупените стоки с ненарушен търговски вид, включително етикети, стикери и други подобни на следния адрес на ЛИ 1: гр. София 1528, ЖК Дружба 2, ул. „Илия Бешков“ №12, Офис Еконт Дружба 2, в 7-дневен срок от получаване на потвърждение за получаване на отказа от страна на търговеца. Всички разходи по изпращането и получаването на върнатите стоки, както и банкови такси за извършените преводи, са за сметка на потребителя.

75. При упражнено право на отказ от потребителя, ЛИ 1 извършва проверка на отказаните продукти в 7-дневен срок от получаването им, като уведомява потребителя на посочен от него имейл дали е налице приемане на отказа за валиден, както в какъв срок ще му възстанови заплатените суми, който срок не може да бъде по-дълъг от 30 дни от получаване на стоките обратно от търговеца.

76. В случай на несъответствие на закупения артикул с данните от потвърдената поръчка, потребителят има право да предяви рекламация, като изпрати писмено искане до ЛИ 1, с което посочи в какво се изразява несъответствието и да заяви дали желае замяната на артикула с нов или друг вид артикул на същата стойност, или възстановяване на продажната цена. Независимо от посочения начин на удовлетворяване на рекламацията, потребителят е длъжен да върне на ЛИ 1 несъответстващата стока с ненарушена цялост чрез изпращането й до адреса по т. 74 за собствена сметка в 7-дневен срок от получаване на потвърждение за изпратената рекламация. ЛИ 1 може да не удовлетвори рекламацията до получаване на несъответстващата стокас ненарушен търговски вид, в случай че рекламацията е основателна.

77. Рекламациите могат да се подават по някой от начините, посочени в т. 73 в срок от 2 години от доставката на стоката в свободен текст или чрез използване на следният формуляр.

78. ЛИ 1 води регистър на рекламациите и жалбите като при постъпване на рекламация или жалба, уведомява незабавно подателят за получаването й. В случай, че не потвърди получаването изрично в 7-дневен срок от изпращането, се счита, че жалбата или рекламацията е приета, ако е изпратена по някой от начините по т. 74.

79. В случай че рекламацията е основателна, ЛИ 1 заменя артикула с нов от същия вид съобразно подадена поръчка, ако такъв е наличен или, ако това е невъзможно и потребителят не желае друг вид артикул на същата стойност, възстановява заплатената сума в срок от един месец от предявяване на рекламацията.

80. За неуредените в настоящия раздел въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и действащото българско законодателство.

IX. РАЗНИ

81. За всички неуредени от тези ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

82. В случаите когато спектакъл се предава по телевизията и/или по електронен път, е възможно зрителите на спектакъла да бъдат заснемани в общи кадри с всички технически средства, като направените по време или във връзка със събитието записи могат да бъдат използвани безвъзмездно без ограничение по време и място, за което зрителите се считат за съгласни с приемането на настоящите ОУ.

83. Обработването на лични данни във връзка с осъществяването на дейността на ОРГАНИЗАТОРА е изцяло в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Политиката за поверителност на ЛИ 1.

84. При наличие на спор между ОРГАНИЗАТОРЪТ и зрител/посетител/потребител, страните ще положат всички необходими и разумни усилия и действия за разрешаването му чрез преговори и взаимни отстъпки. При невъзможност за постигане на съгласие, спорът може да се отнесе за разрешаване пред компетентния орган.

Настоящите ОУ са приети от Управителя на ЛИ 1, Лили Петрова.