Lili Ivanova

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „ЛИ 1“ ЕООД

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящите общи условия (ОУ) се прилагат по отношение на осъществяваната от „ЛИ 1“ ЕООД (наричана за краткост по-долу „ОРГАНИЗАТОР“) дейност в областта на сценичните изкуства като уреждат реда, начина и условията за покупката и ползването на билети за концертите или събитията, организирани от ОРГАНИЗАТОРА или в сътрудничество с трети лица (наричани за краткост по-долу „спектакъл“/ „спектакли“), правилата за поведение на зрителите по време на концертите, ползването на сайта www.lili.bg и неговите услуги, и други общи разпоредби.

2. Настоящите ОУ влизат в сила от момента на публикуването им на сайта на ОРГАНИЗАТОРА www.lili.bg. Със закупуването на билет за спектакъл, организиран от ОРГАНИЗАТОРА, притежателят му се съгласява с настоящите ОУ и се задължава да ги спазва.

3. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото по свое усмотрение и по всяко време да променя ОУ като съответната промяна влиза в сила от публикуването на изменените такива на сайта на ОРГАНИЗАТОРЪТ.

4. Преди да резервират или закупят билет за спектакъл, лицата следва сами да проверят и да се запознаят с настоящите ОУ.

ІІ. БИЛЕТИ

5. Билет за спектакъл от програмата на ОРГАНИЗАТОРА може да се закупи от упълномощени от ОРГАНИЗАТОРА разпространителски мрежи (като Eventim, EasyPay и др.) или други оторизирани дистрибутори.

6. Билетът съдържа следната информация – име на спектакъла, дата и начален час на спектакъла, цена на билета, избраните от зрителя ред и място.

7. След като на каса на някой от субектите по чл. 5 зрителят направи своя избор за спектакъл, брой и вид билети и места, касиерите му предоставят възможност да провери дали тези обстоятелства са правилно отразени, като обърнат към него екрана, който съдържа данни за заявката за билет/и. В случай че зрителят има възражения относно правилното отразяване на тези данни, следва да ги направи пред касиера незабавно. Плащанията се осъществяват в брой и/или чрез ПОС терминал за приемане на директни плащания с дебитни и/или кредитни карти. 

8. В случай че зрителят закупи билети извън касите по предходния член, следва сам да провери внимателно данните за избора на спектакъл – наименование, цена, дата, час, място, ред.

9. (1) Покупката на билет, независимо от начините на закупуване, осигурява на притежателя му правото да бъде зрител на спектакъл от програмата на ОРГАНИЗАТОРА, за който се отнася билетът, като със закупуването му притежателят му се съгласява с настоящите ОУ и се задължава да ги спазва.

10. (1) Билетът важи единствено за заглавието и датата, изписани на него.

(2) Билетът се представя за проверка преди спектакъла в оригинал (ведно с касов бон, когато е закупен от билетна каса) и с ненарушени цялост и външен вид.

11. След извършване на покупката притежател на билет няма право да върне билет, както и да претендира възстановяване на платената за същия сума освен в изрично предвидените в настоящите ОУ случаи.

12. При закупуване на билет от каса на субектите по чл. 5, лицето може да остави данни за контакт с него. Чрез посочените контакти лицето ще бъде своевременно уведомено в случай на промяна на спектакъл от програмата на ОРГАНИЗАТОРА. В случай че лицето не предостави контакт за обратна връзка, последното няма да може да бъде информирано за настъпила промяна.

13. Притежателят на билет е длъжен да го пази от момента на закупуването му до края на спектакъла, за който същият се отнася, и напускането на залата или другите места, където се осъществяват спектаклите на ОРГАНИЗАТОРЪТ.

14. За загубен, откраднат, повреден или забравен билет ОРГАНИЗАТОРЪТ и/или субектите по чл. 5 не издават дубликати и не възстановяват пари.

15. Спектаклите се провеждат на посоченото на билета място, освен ако изрично не е обявено в рекламните материали и/или в билета друго място на провеждане.

16. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да прави промени в съставите и програмата на спектаклите без предварително уведомяване на зрителите.

17. Зрителите следва да пристигнат на мястото на провеждане на спектакъла най-късно до 30 минути преди указания на билета начален час на спектакъла, да заемат мястото си в залата или местата, където се поставят спектаклите на ОРГАНИЗАТОРА, не по-късно от 15 минути преди началото, както и навреме преди започване на спектакъла след антракта, ако има такъв.

18. Персоналът на ОРГАНИЗАТОРА, ангажиран с пропуска и настаняването на зрителите, има право да откаже достъп до залата или другите места, където се поставят спектаклите на ОРГАНИЗАТОРА, на лице без билет за съответния спектакъл, както и на лице, което представя повреден, скъсан, нечетлив или манипулиран по какъвто и да е начин билет.

19. Закъснелите зрители след указания в чл. 17 времеви диапазон или след часа за начало на спектакъла по преценка на уредниците, както и зрителите, които желаят да се върнат, след като са излeзли по време на спектакъла по каквото и да е причина, се настаняват на свободни места на най-отдалечените от сцената редове, ако на тях има свободни места или на други свободни места при условия, че не се пречи на спектакъла или зрителите, които вече са заели своите. За спектакли на открита сцена закъснелите зрители се допускат до местата си след първия антракт, ако има такъв. При напускане на залата или местата, където се поставят спектаклите, по време на спектакъл, връщането обратно става само срещу показване на билета. В случай че зрител напусне залата или местата, където се поставят спектаклите, преди края на спектакъла, за който има закупен билет, и не се върне, ОРГАНИЗАТОРЪТ не дължи възстановяване изцяло/частично на цената на билета или каквото и да е обезщетение.

20. Връщане на билет или замяната му за друг спектакъл не се допуска, освен в случаите при които той не се е състоял, бил е отменен или прекъснат по време на изпълнението му по причини, за които ОРГАНИЗАТОРЪТ отговаря. За такива причини не се считат непредвидими или непредотвратими обстоятелства като непреодолима сила, случайно деяние, обявяване на война, извънредно положение, държавен преврат, природни бедствия, аварии, епидемии, влошаване на метеорологични условия при спектакли на открито, включително преместването им поради това на друга дата и/или място, заболяване на артисти, технически неизправности като прекъсване на електроснабдяване или топлоснабдяване и други обстоятелства от извънреден характер.

21. (1) В случай че спектакълът не се е състоял, бил е отменен или прекъснат по вина на ОРГАНИЗАТОРЪТ, притежателят на билет, има право да избира между:

1.възстановяване стойността на билета срещу връщането му (ведно с касовия бон) на билетната каса, от която е закупен или пред съответните физически обекти на субектите по чл. 5, ако е бил закупен по електронен път, с ненарушена цялост, в срок до 1 (един) месец от датата на несъстоялия се, отменения или прекъснат спектакъл, освен ако ОРГАНИЗАТОРЪТ в нарочно съобщение не е указал друго.

2. презаверяване на билета за същия или друг предстоящ спектакъл от програмата за сезона на ОРГАНИЗАТОРЪТ в срок до 1 (един) месец от датата на несъстоялия се, отменения или прекъснат спектакъл, като неизползваният билет в оригинал задължително се представя на билетната каса.

(2) Билетът се презаверява, само ако има налични свободни места за съответния спектакъл, като лицето няма право да претендира същото място, което е било закупено с билета, който се презаверява.

(3) В хипотезата на презаверяване на билет при условията на ал. 1, ако цената на билета за новоизбрания спектакъл е:

1. по-ниска от цената на билета на несъстоялия се, отменения или прекъснатия спектакъл, ОРГАНИЗАТОРЪТ не дължи връщане на разликата.

2. по-висока от цената на билета на несъстоялия се, отменения или прекъснатия спектакъл, лицето следва да заплати разликата между цените.

22. Притежател на билет не може да претендира възстановяване на каквито и да е разходи, направени във връзка с несъстоял се, отменен или прекъснат независимо поради какви причини спектакъл (като например транспортни разходи, нощувки, храна, напитки и др.).

23. Притежател на билет не може да претендира възстановяване стойността на билет, в случаите, когато обявен артист от спектакъл не вземе участие, на основание на твърдения, че билетът е закупен именно заради участието на конкретния артист.

24. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност, когато спектакъл не се е състоял, бил е отменен или прекъснат, в случай че е бил организиран изцяло от трети лица. В този случай притежателят на билет следва да се обърне към съответния организатор.

25. ОРГАНИЗАТОРЪТ определя цените на билетите за спектаклите от програмата си, за които цени всяко лице може да се информира на сайта ни www.lili.bg, от упълномощени от ОРГАНИЗАТОРA разпространителски мрежи и оторизираните дистрибутори. Всички цени на билетите са в български лева.

ІII. ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ

26. На местата, на които се провеждат спектаклите на ОРГАНИЗАТОРА, не се разрешават следните действия:

1. внасянето отвън на храни и/или напитки, включително консумирането им.

2. пушенето под каквато и да е форма и с каквито и да е средства (включително, но не само чрез лули, електронни цигари и др.).

3. внасянето и употребата на наркотични и/или упойващи вещества и всякакви други забранени за употреба и/или опасни за здравето и живота на посетителите вещества.

5. внасянето и употребата на оръжие, боеприпаси, взривни вещества, пиротехнически изделия и др. опасни средства;

6. ползване на мобилен телефон, говорене, вдигане на шум, тичане, катерене, скачане, блъскане и всякакви други невъзпитани, непристойни и/или неприемливи действия, които създават или могат да създадат неудобство, суматоха и др., както на останалите посетители/зрители, така и на артистите на сцената;

7. заснемането, записването и/или звукозаписването на спектакъла изцяло или на негови части, с каквито и да било технически средства, както и нарушаването на авторски и/или сродни права по какъвто и да е начин;

8. изхвърляне на отпадъци не в предназначените за това места.

9. достъп на лица във видимо нетрезво, превъзбудено или агресивно състояние, и на лица под влияние на наркотични и/или упойващи вещества.

10. достъп на лица с облекло, несъответстващо на престижа на ОРГАНИЗАТОРА;

11. оставянето без надзор на малки деца;

12. увреждане на лица и/или имуществото;

13. влизане в помещения, които са затворени за външни лица;

14. демонстрирането на символика, насочена към подбуждане на расова, етническа, национална, религиозна омраза, дискриминация и др.

16. всички други действия, посочени от ОРГАНИЗАТОРА в нарочно съобщение до публиката.

27. Продължителността на посещението на зрителите на местата, където се осъществяват спектаклите на ОРГАНИЗАТОРА, се определя от продължителността на спектакъла. Веднага след края на спектакъла всички зрители са длъжни да напуснат залата / арената на ОРГАНИЗАТОРА или съответното друго място, където се осъществява спектакъл на ОРГАНИЗАТОРА, дори да притежават билет за непосредствено следващ спектакъл в същата зала или съответното друго място.

28. Лицата, които не спазват посочените правила ще бъдат помолени незабавно да напуснат сградата или другите места, където се поставят спектаклите на ОРГАНИЗАТОРА, независимо дали са закупили билет и/или спектакълът е започнал. В случай че откажат да напуснат доброволно, тези лица ще бъдат отстранени принудително от охраната на ОРГАНИЗАТОРА и/или от уведомените полицейски служители. В този случай ОРГАНИЗАТОРЪТ не дължи нито възстановяване на цената на закупен билет, ако има такъв, нито каквото и да е друго обезщетение.

IV. ДОСТЪП НА ДЕЦА

29. При избор на спектакъл лицата следва да се съобразят с часа и законовите ограничения за придружаване на лица под 18 годишна възраст.

30. ОРГАНИЗАТОРЪТ не допуска до свои спектакли лица под 6-годишна възраст.

31. (1) В изпълнение на нормативните разпоредби на Закона за закрила на детето и подзаконовите актове по приложението му, ОРГАНИЗАТОРЪТ не допуска:

  1. деца, ненавършили 14 години след 20:00 часа, които не са придружени от родители, настойници, попечители или други лица, които полагат грижи за дете;
  2. деца, навършили 14 години, но ненавършили 18 години след 22:00 часа, които не са придружени от родители, настойници, попечители или други лица, които полагат грижи за дете.

(2) Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст.

(3) Родители, настойници, попечители или други лица, които полагат грижи за дете, както и пълнолетно дееспособно лице, което придружава дете в предходната точка, заплащат отделен билет за спектакъла от този на детето.

32. ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да откаже достъп на лица до спектакъл, които не отговарят на посочените по-горе условия/изисквания, като в този случай той не дължи нито възстановяване стойността на билета, нито каквото и да е друго обезщетение.

V. ДОСТЪП НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

33. С цел осигуряване на достъпност и благоприятни условия ОРГАНИЗАТОРЪТ се стреми да осигурява за всеки свой спектакъл възможно най-улеснен достъп на хора с увреждания, доколкото позволява мястото на провеждане на спектакъла.

34. Хората с увреждания и/или техните придружители могат да се обърнат за съдействие при нужда към салонния персонал.

VІ. ДОСТЪП НА ЖИВОТНИ

35. (1) Животни по време на спектаклите на ОРГАНИЗАТОРА не се допускат с изключение на кучета-водачи, придружаващи хора с увреждания. Служителите имат право да изискат документ- паспорт, карта, сертификат или др., удостоверяващ статута на кучето като водач.

(2) Преди покупката на билет лицето уведомява ОРГАНИЗАТОРА, че ще бъде придружено от куче-водач с цел да бъде избрано най-подходящото място. Билет за куче-водач не се заплаща.

36. ОРГАНИЗАТОРЪТ осигурява самостоятелно или съвместно с трети лица охрана на спектаклите си. Охранителите носят служебна идентификационна карта със снимка, отличителен знак и униформено облекло, освен ако функциите по охрана не са възложени на трети лица и за тях се прилагат други разпоредби.

37. Правомощията на охраната на спектаклите включват:

  1. осигуряване спазването на установения от ОРГАНИЗАТОРА пропускателен режим за влизане и излизане от сградата и залите, вътрешния ред, и настоящите ОУ;
  2. извършва проверка на багажа, включително чрез ръчен металотърсач и метал-детекторна рамка, на моторни превозни средства и/или товара им, както и на съпроводителните им документи;
  3. извършва проверка за наличие на взривни вещества, оръжие и забранени от закона вещества чрез технически средства;
  4. извършва други действия съгласно действащото законодателство.

38. Проверките по предходната точка се извършват по начин, който не уронва честта и достойнството на гражданите.

39. Лицата, които забележат необичайно поведение, оставен без надзор багаж, проблеми по време на спектакъл и др., следва да информират незабавно уредниците или охраната. 

40. ОРГАНИЗАТОРЪТ се ангажира персоналът му да се отнася към всички с достойнство и уважение и очаква същото от посетителите. ОРГАНИЗАТОРЪТ възприема подход за нулева толерантност в отговор на всеки, който взаимодейства с неговия персонал или лица от публиката по агресивен и/или заплашителен начин и в противоречие с правилата за поведение от настоящите ОУ.

41. Зрителите следва да се запознаят с вътрешния правилник за реда в съответната сграда или място, където се осъществява спектакъл на ОРГАНИЗАТОРА и други приложими на тази територия вътрешни актове.

VІІ. РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА https://lili.bg

42 Сайтът www.lili.bg (сайт) е виртуален информационен ресурс, създаден съобразно нормативната уредба в България.

43.Сайтът на ОРГАНИЗАТОРA е общодостъпен.

44. Всички авторски и сродни на тях права върху публикуваните на сайта текстове, изображения, музика, аудио-визуални произведения и др. са собственост на ОРГАНИЗАТОРА и всяко тяхно записване, съхраняване, възпроизвеждане, разпространение без предварителното писмено разрешение на ОРГАНИЗАТОРА съставлява нарушение на Закона за авторското право и сродните му права и приложимите нормативни разпоредби в тази област, доколкото не съставлява престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.

45. Услугите и начинът на визуализация на сайта са динамични и могат да бъдат допълвани и променяни по всяко време с цел усъвършенстване и удобство или вследствие на изменение на приложимото законодателство за тяхното предоставяне.

46. Лицата следва да ползват услугите на сайта при спазване на настоящите ОУ, включително инструкциите за закупуване на онлайн билети,евентуалните допълнителни указания/съобщения от ОРГАНИЗАТОРA, и законодателството на Република България.

47. ОРГАНИЗАТОРЪТ не отговаря за наличието на интернет свързаност и за качеството на връзката с интернет на своите потребители на сайта, нито за това дали сайтът e достъпен и функциониращ във всеки един момент.

48. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за проблеми при предоставяне на услугите, възникнали поради неподходящо или неизправно оборудване и софтуер на лицата, достъпващи сайта.

49. ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да прекрати достъпа до услуги за потребители, които използват услугите за търговски или рекламни цели, или за разработване и предоставяне на собствени услуги, освен ако това не е урегулирано в писмен договор с ОРГАНИЗАТОРА.

50. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за евентуално претърпени загуби, пропуснати ползи или други щети, причинени на потребител в резултат от ползване на услуги чрез сайта на ОРГАНИЗАТОРА от негова страна, или в резултат на невъзможност да се ползват услуги.

51. Забранено е разпространението на всякакви съобщения с нецензурни или обидни текстове и/или изображения на религиозна, верска или политическа основа, както и всяко друго непозволено от закона съдържание.

52. На сайта може да има препратки към други интернет-сайтове, както и рекламни банери, карета и др. с търговска цел, социални мрежи и платформи.

53. Предоставянето на определени услуги от сайта може да бъде преустановено, за което потребителите на сайта ще бъдат уведомени чрез нарочно съобщение в сайта.

VІІІ. РАЗНИ

54. За всички неуредени от тези ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

55. В случаите когато спектакъл се предава по телевизията и/или по електронен път, е възможно зрителите на спектакъла да бъдат заснемани в общи кадри с всички технически средства, като направените по време или във връзка със събитието записи могат да бъдат използвани безвъзмездно без ограничение по време и място, за което зрителите се считат за съгласни с приемането на настоящите ОУ.

56. Обработването на лични данни във връзка с осъществяването на дейността на ОРГАНИЗАТОРА е изцяло в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

57. При наличие на спор между ОРГАНИЗАТОРЪТ и зрител/посетител/потребител, страните ще положат всички необходими и разумни усилия и действия за разрешаването му чрез преговори и взаимни отстъпки. При невъзможност за постигане на съгласие, спорът може да се отнесе за разрешаване пред компетентния орган.

Настоящите ОУ са приети от Управителя на ОРГАНИЗАТОРА г-жа Лили Иванова.